Skip to main content

Hållbarhet och ansvar

För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av ett hållbarhetsarbete. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion, administration och integrera miljö- och arbetsmiljöfrågor i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska sörja för ett aktivt hållbarhetsarbete genom att förhindra eller minimera negativ påverkan för miljö och personal.

Aximas miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Aximas miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Våra tjänster/produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer ska visa vårt miljötänkande. Aximas leverantörsbedömning ska präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och deras produkter.

Aximas hållbarhetsarbete ska således präglas av fokus på miljö, arbetsmiljö samt en långsiktig kvalitetssäkring av de produkter som levereras via våra anläggningar.

Läs Hållbarhetsrapport 2021 Axima.

Kvalitetsdiplom

Axima är diplomerade för att ha infört ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk kvalitetsbas kravstandard (2016:1) som skapar förutsättning för ökad kundnöjdhet och ständiga förbättringar.

Det innebär att vi har:

  • Identifierat kunders och andra intressenters krav
  • Kartlagt processer och identifierat risker och möjligheter
  • Upprättat kvalitetspolicy, kvalitetsmål och rutiner
  • Förankrat, följt upp och kommunicerat kvalitetsarbetet
  • Godkänts vid revision av dokumenterat och praktiskt kvalitetsarbete